Vés al contingut
Orientació laboral

Orientació laboral

Programa de Mesures Actives Renda Mínima d’Inserció (MAIS)

*Subvencionat pel Departament de Drets Socials i pel Fons Social Europeu.

Programa adreçat a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC)

Es duen a terme itineraris d'orientació i informació per a l'ocupació i l'autoocupació, es treballa la millora de competències de base i transversals per tal d'incrementar el grau d'ocupabilitat i la seva inserció laboral, incidint en l’ús de noves tecnologies i realitzant pràctiques en empresa.

Donat que el servei s’adreça a un públic en risc d’exclusió, però heterogeni, en la nostra intervenció tindrem en compte les diferents necessitats detectades per adaptar la metodologia i orientar els itineraris.

Metodología

Es basa en l’acció centrada en la persona i en la seva participació activa. Per a fer-ho es marcaran objectius compartits, s’exposaran els recursos, les expectatives compartides, es traçarà un calendari i es definirà com es durà a terme l’avaluació i valoració d’objectius complerts.E

Fase d’orientació

Es farà mitjançant la tutoria per tal de garantir un treball individualitzat. Adaptat al procés de cada persona i  a les seves capacitats i a les seves limitacions.

Intervenció individualitzada

Es complementarà amb accions grupals on es treballaran diferents aspectes d’interès general i es posaran en pràctica  competències relacionals adequades per a desenvolupar-se en entorns laborals.

Col·laboració

Unió Europea
Generalitat Catalunya Departament d'Empresa i Treball
La formació com a generadora d'oportunitats

La formació com a generadora d'oportunitats

Punts d'informació i orientació

Assessorem les persones per a l’obtenció de l’Acreditació de competències professionals.

Moltes persones han adquirit competències professionals en el lloc de treball, mitjançant l'experiència professional o formació no oficial, amb la qual cosa tenen les competències, però no l'acreditació oficial. Aquesta acreditació permet que aquestes persones puguin obtenir la certificació oficial que permeten reconèixer l'experiència o la formació no formal i obtenir-ne una certificació oficial.

Espai de recerca de feina

*Aquest programa està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i cofinançat en un 50% pel Fons Social Europeu.

Té per objectiu promoure la recerca organitzada i sistemàtica de feina per tal de preparar a la persona demandant d'ocupació per a un rellançament a la vida activa, cosa que es fa a través de la posada en contacte les persones participants en l'espai amb ofertes de feina que els permetin trobar un lloc de treball adequat al seu objectiu professional. Es posa a disposició de les persones demandants d'ocupació assessorament, recursos i eines que els permetin optimitzar la recerca de feina i trobar un lloc de treball adient al seu objectiu professional.  

S’ofereix un servei personalitzat que es du a terme mitjançant una metodologia activa que fomenta l'ús de les tecnologies de la informació (TIC) i la comunicació en el procés de recerca de feina, i que compta amb l'assessorament de personal orientador. La tasca professional te els següents eixos d’intervenció:

Competències

Adquisició de les competències necessàries per fer una recerca activa i autònoma.

Motivació

Incentivar i motivar les persones participants per presentar el màxim nombre de candidatures tenint en compte el seu objecti professional

Dificultats

Ajudar les persones les dificultats inherents als processos de recerca de feina, adquirir les competències necessàries per fer una recerca activa i autònoma.

Col·laboració

Generalitat de Catalunya
Unió Europea
SOC