Orientació laboral

Programa de Mesures Actives Renda Mínima d’Inserció (MAIS)

*Subvencionat pel Departament de Drets Socials i pel Fons Social Europeu.

Programa adreçat a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC)

Es duen a terme itineraris d'orientació i informació per a l'ocupació i l'autoocupació, es treballa la millora de competències de base i transversals per tal d'incrementar el grau d'ocupabilitat i la seva inserció laboral, incidint en l’ús de noves tecnologies i realitzant pràctiques en empresa.

Donat que el servei s’adreça a un públic en risc d’exclusió, però heterogeni, en la nostra intervenció tindrem en compte les diferents necessitats detectades per adaptar la metodologia i orientar els itineraris.

 

Col·laboració

  

Punts d'informació i orientació

Assessorem les persones per a l’obtenció de l’Acreditació de competències professionals.

Moltes persones han adquirit competències professionals en el lloc de treball, mitjançant l'experiència professional o formació no oficial, amb la qual cosa tenen les competències, però no l'acreditació oficial. Aquesta acreditació permet que aquestes persones puguin obtenir la certificació oficial que permeten reconèixer l'experiència o la formació no formal i obtenir-ne una certificació oficial.

Espai de recerca de feina

*Aquest programa està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i cofinançat en un 50% pel Fons Social Europeu.

Té per objectiu promoure la recerca organitzada i sistemàtica de feina per tal de preparar a la persona demandant d'ocupació per a un rellançament a la vida activa, cosa que es fa a través de la posada en contacte les persones participants en l'espai amb ofertes de feina que els permetin trobar un lloc de treball adequat al seu objectiu professional. Es posa a disposició de les persones demandants d'ocupació assessorament, recursos i eines que els permetin optimitzar la recerca de feina i trobar un lloc de treball adient al seu objectiu professional.  

S’ofereix un servei personalitzat que es du a terme mitjançant una metodologia activa que fomenta l'ús de les tecnologies de la informació (TIC) i la comunicació en el procés de recerca de feina, i que compta amb l'assessorament de personal orientador. La tasca professional te els següents eixos d’intervenció:

Col·laboració